Ta strona używa plików cookies. Więcej informacji na podstronie
Kredyt Mława

SZKOLENIA BHP Mława

Pożyczki Mława
Szkolenia BHP:

W ramach naszych usług proponujemy szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP). Każdy pracodawca musi odbyć szkolenie BHP. Podstawowym obowiązkiem wynikającym z Kodeksu Pracy jest przeszkolenie pracowników z zakresu BHP przed podjęciem pracy i prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie. Realizujemy ten obowiązek w sposób ciekawy, terminowy i profesjonalny. Po zakończeniu szkolenia wystawiamy stosowne zaświadczenia. Koszt i termin ustalany jest indywidualnie z klientem.

Szkolenia wstępne

Szkolenie wstępne - instruktaż ogólny i stanowiskowy (Art. 237 § 1 Kodeksu Pracy)

Art. 2373

§ 1. Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

§ 2. Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie. Szkolenie pracownika przed dopuszczeniem do pracy nie jest wymagane w przypadku podjęcia przez niego pracy na tym samym stanowisku pracy, które zajmował u danego pracodawcy bezpośrednio przed nawiązaniem z tym pracodawcą kolejnej umowy o pracę.

§ 21. Pracodawca jest obowiązany odbyć szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na nim obowiązków. Szkolenie to powinno być okresowo powtarzane.

§ 3. Szkolenia, o których mowa w § 2, odbywają się w czasie pracy i na koszt pracodawcy.
Instruktaż ogólny przechodzą wszyscy nowozatrudnieni pracownicy, a także studenci odbywający praktyki studenckie oraz uczniowie szkół zawodowych odbywający praktyczną naukę zawodu w zakładach pracy - przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Instruktaż ogólny powinien zapoznać uczestników szkolenia z podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w Kodeksie Pracy, w układach zbiorowych pracy i w regulaminach pracy, z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi w danym zakładzie pracy oraz z zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Instruktaż ogólny prowadzi pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy lub osoba wykonująca u pracodawcy zadania tej służby albo pracownik wyznaczony przez pracodawcę posiadający zasób wiedzy i umiejętności zapewniające właściwą realizację programu instruktażu.

Instruktaż stanowiskowy powinien zapewnić uczestnikom szkolenia zapoznanie się z czynnikami środowiska pracy występującymi na ich stanowiskach pracy i ryzykiem zawodowym związanym z wykonywaną pracą, sposobami ochrony przez zagrożeniami jakie mogą powodować te czynniki oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tych stanowiskach.

Instruktaż stanowiskowy przeprowadza wyznaczona przez pracodawcę osoba kierująca pracownikami lub pracodawca, jeżeli osoby te posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz są przeszkolone w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego.

Odbycie przez pracownika instruktażu ogólnego i instruktażu stanowiskowego powinno być potwierdzone przez pracownika na piśmie oraz odnotowane w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia okresowe - odbywają pracownicy:

1. nie rzadziej niż raz na 3 lata - na stanowiskach robotniczych, natomiast na stanowiskach, na których prace szczególnie niebezpieczne nie rzadziej niż raz w roku.

2. nie rzadziej niż raz na 5 lat - osoby będące pracodawcami, osoby kierujące pracownikami oraz pracownicy pracujący na stanowiskach, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe w środowisku pracy.

3. nie rzadziej niż raz na 6 lat - pracownicy administracyjno-biurowi.

Szkolenie okresowe kończy się egzaminem sprawdzającym przyswojenie przez uczestnika szkolenia wiedzy objętej programem szkolenia oraz umiejętności wykonywania lub organizowania pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Egzamin przeprowadza organizator szkolenia. Organizator szkolenia potwierdza odbycie szkolenia okresowego, wydając zaświadczenie, którego wzór określają odrębne przepisy. Odpis zaświadczenia przechowywany jest w aktach osobowych pracownika.

bhp kursy i szkolenia Mława

Szkolenia okresowe pracowników Mława

OFERTA

Księgowość

Usługi księgowe Mława
Ubezpieczenia

ubezpieczenia samochodu, domu, mieszkania, biznesu Mława
Kredyty

kredyty pozyczki Mława
Szkolenia BHP

bhp szkolenia Mława

Szkolenia BHP, Kodeks Pracy, wypadek przy pracy, przepisy dla pracodawców, prawa pracownika, obowiązki pracodawcy Mława