Ta strona używa plików cookies. Więcej informacji na podstronie
Kredyt Mława

UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

Ubezpieczenie dla kierowców od kradzieży Mława
Ubezpieczenia komunikacyjne

Są to ubezpieczenia związane z ruchem pojazdów mechanicznych. Dzielimy je na obowiązkowe, czyli takie, do których zawarcia jesteśmy zobowiązani z mocy prawa, oraz dobrowolne, czyli takie, o których posiadaniu decydujemy sami. Najbardziej masowym i popularnym ubezpieczeniem komunikacyjnym jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody spowodowane ruchem tych pojazdów, zwane w skrócie OC.

Ubezpieczenie OC (odpowiedzialności cywilnej)

Jest to ubezpieczenie posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów. Zawarcie tego ubezpieczenia wymusza na nas Ustawa z dn. 22 maja 2003 roku. OC należy do grupy ryzyk deliktowych, czyli chroni nie nas bezpośrednio, lecz poszkodowane przez nas osoby trzecie, z którymi zdarzyłoby się nam zetknąć w sytuacji niemiłej. Ubezpieczyciel bierze na siebie obowiązek wypłaty za nas odszkodowania osobie, która ucierpiała z winy pojazdu należącego do nas.

Obowiązek posiadania ubezpieczenia oc powstaje z dniem zakupu pojazdu. Jeśli pojazd, w dniu kupna posiada ważne ubezpieczenie OC, możemy z niego skorzystać, jako nowi nabywcy. W ciągu 30 dni od daty zakupu pojazdu dobrze jest zgłosić się na przykład do naszej Agencji FINICA w Mławie ul. Gdyńska 11, w celu obliczeń: czy opłaca się skorzystać z polisy poprzedniego właściciela (często wiąże się to z dopłatą do różnicy składki). Nierzadko spotykamy się z taką sytuacją, że lepiej jest zrezygnować z OC poprzedniego nabywcy i zawrzeć własną polisę, niż dopłacać do posiadanego „prezentu”. Jeśli zaniechamy wizyty u Agenta w ciągu 30 dni , może okazać się że dopłata kosztuje nas więcej niż zawarte na siebie ubezpieczenie OC. A po 30 – stu dniach od daty zakupu, już nie możemy wypowiedzieć obowiązującej umowy. Prawa i obowiązki z niej przechodzą na nowego nabywcę.

Ubezpieczenia AC (auto casco)

Auto Casco jest dobrowolnym ubezpieczeniem komunikacyjnym przeznaczonym dla właścicieli pojazdów mechanicznych.
Przedmiotem ubezpieczenia są pojazdy wraz z wyposażeniem podstawowym oraz dodatkowym.

Wysokość składki uzależniona jest od:

 • okresu na jaki została zawarta umowa ubezpieczenia,
 • rodzaju i przeznaczenia pojazdu, miejsca jego rejestracji,
 • sumy ubezpieczenia,
 • zakresu ubezpieczenia,
 • przebiegu ubezpieczenia w poprzednich okresach,
 • wartości wyposażenia dodatkowego,
 • wieku posiadacza pojazdu,
 • okresu posiadania prawa jazdy przez posiadacza,
 • bezszkodowego przebiegu ubezpieczenia,
 • zawarcia innych umów ubezpieczeń komunikacyjnych w danej firmie,
 • zawarcia umów ubezpieczeń innych niż komunikacyjne w danej firmie,
 • bezszkodowej kontynuacji ubezpieczenia w danej firmie,
 • jednorazowej opłaty składki,
 • wieku pojazdu,
 • wieku posiadacza pojazdu.

Wysokość składki zostanie podwyższona w przypadku, gdy:

 • zaistniała szkoda,
 • posiadasz prawo jazdy krócej niż 2-3 lata lub nie posiadasz go wcale (w zależności od firmy).

 • Ochroną ubezpieczeniową Autocasco objęte są szkody polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie pojazdu bądź jego wyposażenia przyjętego do ubezpieczenia, wskutek:

  • zderzenia pojazdów,
  • nagłego działania siły mechanicznej w chwili zderzenia pojazdu z osobami, zwierzętami lub przedmiotami znajdującymi się poza pojazdem,
  • uszkodzenia przez osoby trzecie (również podczas nieudanej próby kradzieży)
  • pożaru, wybuchu (również fali uderzeniowej),
  • nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z zewnątrz pojazdu,
  • sił przyrody działających nagle (np.: powódź, lawina, osunięcie i zapadanie się ziemi,
  • gradobicie, uderzenie pioruna),
  • zalania lub zatopienia pojazdu,
  • uszkodzenia pojazdu bądź jego wyposażenia podczas akcji ratowania życia lub zdrowia ludzkiego,
  • kradzieży.

  Możesz zrezygnować ze szkód kradzieżowych w zamian za obniżenie składki.

  Czym należy kierować się przy wyborze ubezpieczenia AC?

  • zakresem odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeniowego,
  • dogodnością zgłoszenia ewentualnej szkody. (Zwykle szkodę można zgłosić telefonicznie, przez internet lub osobiście),
  • sprawną i terminową obsługa odszkodowań,
  • ceną.

  Ubezpieczenia NW (następstwa nieszczęśliwych wypadków)

  Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków powstałych w związku z użytkowaniem pojazdów mechanicznych zabezpiecza Ciebie jak i Twoich pasażerów przed skutkami finansowymi tych wypadków. Ubezpieczenie NNW służy do tego, aby nigdy nie mieć potrzeby z niego korzystać. Gdy człowiek traci w wypadku najbliższą osobę, żadne pieniądze nie są w stanie mu tego zrekompensować. Odszkodowanie jest jedynie po to, aby złagodzić skutki tego wypadku, na przykład poprzez pieniądze na pochówek, na protezę lub wózek inwalidzki.

  Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków drogowych polegające na:

  • uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia, powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć kierowcy i pasażerów pojazdu,
  • oraz powstałe podczas wsiadania i wysiadania z pojazdu
  • postoju i naprawy na trasie jazdy
  • bezpośrednio przy załadunku lub wyładunku pojazdu, jego pożarze i wybuchu

  Towarzystwo Ubezpieczeniowe nie odpowiada m.in. za szkody powstałe, gdy:

  • wypadek jest wynikiem złego stanu zdrowia kierowcy
  • kierowca był w stanie nietrzeźwości pod wpływem narkotyków lub innych podobnie działających środków
  • w samochodzie było więcej osób, niż liczba wskazana w dowodzie rejestracyjnym
  • podczas jazd wyścigowych i konkursowych oraz treningów tych jazd

  ubezpieczenie pojazdów OC i AC Mława

  Ubezpieczenia samochodu AC OC Mława Ubezpieczenia Domów i mieszkań Mława Ubezpieczenia Zdrowotne i życiowe Mława Ubezpieczenia w biznesie Mława
  Ubezpieczenia samochodowe Mława

  OFERTA

  Księgowość

  Usługi księgowe Mława
  Ubezpieczenia

  ubezpieczenia samochodu, domu, mieszkania, biznesu Mława
  Kredyty

  kredyty pozyczki Mława
  Szkolenia BHP

  bhp szkolenia Mława

  Ubezpieczenia, ubezpieczenia samochodu od kradzieży, ubezpieczenie OC AC Mława