Ta strona używa plików cookies. Więcej informacji na podstronie
Kredyt Mława

UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE

ubezpieczenie domu Mława
Co to jest "ubezpieczenie majątkowe"?

Jest to, najprościej mówiąc, ubezpieczenie naszego majątku.
Ubezpieczeniem może być objęte mienie:
dom jednorodzinny, lokal mieszkalny, ruchomości domowe, ruchomości domowe specjalne (takie jak dzieła sztuki, antyki, biżuteria, kamienie szlachetne, perły, przedmioty unikatowe) papiery wartościowe, kolekcje, broń; stałe elementy lokalu, garaż, inny budynek, ogrodzenie, obiekty małej architektury.

A także ubezpieczenie utraty zysku , ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie jachtów śródlądowych od uszkodzeń i zniszczeń i wszystko to, co nam przyjdzie na myśl: nawet kot, rasowy pies czy rybki w akwarium.
Ubezpieczenie auto casco (AC) pojazdu mechanicznego, to też ubezpieczenie majątkowe, jednak z uwagi na fakt, iż jest to również ubezpieczenie komunikacyjne, umieściliśmy je w rozdziale o ubezpieczeniach komunikacyjnych.

Majątek możemy ubezpieczyć od różnych ryzyk:

Może to być ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych takich jak: pożar, dym i sadza, trzęsienie ziemi, zapadanie się ziemi, osuwanie się ziemi, huragan, powódź, napór śniegu, przepięcia, zalanie, stłuczenie, eksplozja, implozja, uderzenie pojazdu powietrznego, uderzenie pojazdu lądowego, pośrednie i bezpośrednie uderzenie pioruna.
Ryzyka kradzieżowe obejmują szkody powstałe w związku z kradzieżą z włamaniem, rabunek i dewastacja, przez którą należy rozumieć każde celowe zniszczenie dokonane przez osoby trzecie. Najbardziej komfortowym ubezpieczeniem jest polisa oparta o zasadę all risk.
Jest to nowość na naszym rynku ubezpieczeniowym, szczerze ją polecamy, ponieważ gwarantuje ona najszerszy z możliwych zakres odpowiedzialności.

Przykładem takiego ubezpieczenia majątkowego jest WARTA DOM KOMFORT, oferowane przez TUiR WARTA S.A.
Nowatorska konstrukcja zakresu ochrony opartej o zasadę all risks oznacza objęcie ochroną wszystkich zdarzeń powodujących szkodę chyba, że dany ich rodzaj został wymieniony w katalogu wyłączeń ochrony. Rozwiązanie to znane było wcześniej z ubezpieczeń dużych podmiotów gospodarczych. WARTA włączyła odpowiedzialność na zasadzie all risks do powszechnie dostępnego ubezpieczenia dla posiadaczy domów i mieszkań. Większość firm funkcjonujących na rynku ściśle określa zakres ochrony i niezależnie od tego ogranicza go dodatkowo wprowadzając katalog wyłączeń. O tym więc, czy dana oferta jest mniej lub bardziej korzystna dla klienta decyduje lista zdarzeń, za które dana firma odpowiada, w zestawieniu z zakresem wyłączeń odpowiedzialności. W ubezpieczeniu WARTA Dom Komfort zastosowano nowatorskie rozwiązanie polegające na przyjęciu odpowiedzialności za wszystko co nie jest wyłączone, a więc lista zdarzeń angażujących ochronę jest tak naprawdę nieskończenie długa. To zupełnie nowa jakość polis mieszkaniowych, wprowadzająca w życie postulat, by ubezpieczenie było proste i czytelne dla klienta.
Szczerze polecamy naszym klientom tę formę ubezpieczenia. W przypadku posiadania ponadstandardowych zabezpieczeń przeciwwłamaniowych, składka za ubezpieczenie w pełnej ochronie wyniesie często mniej niż w zakresie ograniczonym. Nie jest to żaden chwyt reklamowy, tylko umiejętne wykorzystanie dostępnych na rynku ofert.

Zniżki:

Różne Firmy ubezpieczeniowe mają własny system zniżek i zwyżek przy ubezpieczeniach majątkowych. Zwykle, w każdym towarzystwie ubezpieczeniowym uwzględnia się zniżki za następujące zabezpieczenia:

 • system alarmowy z monitoringiem i włączeniem do akcji załóg interwencyjnych całodobowy dozór
 • drzwi przeciwwłamaniowe z certyfikatem
 • bezszkodowy przebieg ubezpieczenia
 • kraty, rolety przeciwwłamaniowe w oknach
 • system alarmowy
 • zamek z certyfikatem
 • blokady antywyważeniowe

Również ubezpieczeniem majątkowym jest ubezpieczenie oc w życiu prywatnym.
Towarzystwa ubezpieczeniowe mają różne zakresy odpowiedzialności.
W jednych Firmach ubezpieczenie to ogranicza się do odpowiedzialności za szkody wyrządzone w związku z posiadaniem lub użytkowaniem ubezpieczonego w danej firmie mieszkania, w innych jest bardzo rozbudowane i obejmuje szeroki zakres potencjalnych szkód: odpowiedzialność za szkody wyrządzone na terenie całego świata, przez współmałżonka, dzieci, zwierzęta domowe a nawet pszczoły z pasieki do 5 – ciu uli.

W TUiR Warta S.A. – Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna osoby fizycznej, jeżeli w związku z czynnościami w życiu prywatnym lub posiadaniem mienia, jest ona zobowiązana, w myśl przepisów prawa, do naprawienia szkody.

Ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialność cywilną za szkody polegające na spowodowaniu śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, albo uszkodzeniu lub zniszczenia mienia m.in.:

 • powstałe w następstwie awarii instalacji wodociągowej,
 • wyrządzone w związku z używaniem rowerów, łodzi wiosłowych, kajaków, rowerów wodnych, desek surfingowych, pontonów, skuterów wodnych itp.,
 • spowodowane przez zwierzęta domowe (w tym egzotyczne).

Dodatkowo, WARTA może ubezpieczyć odpowiedzialność cywilną Ubezpieczającego i jego najbliższej rodziny za szkody:

 • wyrządzone poza granicami Polski, w tym także na terytorium USA i Kanady,
 • w mieniu (zarówno nieruchomym i ruchomym) wynajmowanym przez ubezpieczonego np. w wynajętym mieszkaniu, garażu itp.,
 • związane z posiadaniem i używaniem broni palnej.

W PZU S.A. odpowiedzialność cywilna (OC) w życiu prywatnym także chroni interesy majątkowe ubezpieczonego, w sytuacji wyrządzenia szkody osobom trzecim w związku z wykonywaniem czynności w życiu prywatnym i/lub posiadanym mieniem.

PZU SA udziela ochrony ubezpieczeniowej osobie fizycznej, gdy w związku z wykonywaniem czynności w życiu prywatnym i posiadaniem mienia, w następstwie czynu niedozwolonego (odpowiedzialność deliktowa) jest zobowiązana do naprawienia szkody na osobie bądź rzeczowej wyrządzonej osobie trzeciej.

Ochroną ubezpieczeniową objęte są w szczególności szkody powstałe z tytułu:

 • posiadania i użytkowania mieszkania, nieruchomości oraz garaży dla własnego użytku (łączne ze szkodami wodociągowymi).
 • posiadania zwierząt domowych i egzotycznych,
 • posiadania pasiek do 5 uli,
 • użytkowania rowerów, wózków inwalidzkich,
 • użytkowania sprzętu pływającego dla własnego użytku.

Z ochrony ubezpieczeniowej korzystają także:

-małżonek ubezpieczonego oraz osoba pozostająca w konkubinacie, o ile prowadzą wspólne gospodarstwo domowe,
dzieci, za które ubezpieczony ponosi odpowiedzialność (własne, pasierbowie, dzieci przysposobione, dzieci przyjęte na wychowanie),
pomoc domowa zatrudniona przez ubezpieczonego, podczas wykonywania powierzonych czynności w gospodarstwie domowym.

Ponadto PZU SA pokrywa uzasadnione koszty procesu, związane z dochodzeniem roszczenia przez poszkodowanego oraz koszty wynikłe z zastosowania środków podjętych w celu zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów, jeżeli środki te były celowe, chociażby okazały się bezskuteczne. Koszty te nie są limitowane, ale są zaliczane w poczet sumy gwarancyjnej.

Warunki przewidują klauzule rozszerzające odpowiedzialność PZU SA. o szkody:

 • powstałe poza terytorium RP,
 • powstałe w mieniu, z którego ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania lub innej podobnej formy np. leasingu.

Okres ubezpieczenia i składka
Okres ubezpieczenia trwa jeden rok, chyba że umowę ubezpieczenia zawarto na inny okres. Wysokość składki jest uzależniona przede wszystkim od wysokości sumy gwarancyjnej.

ubezpieczenie od kradzieży Mława

Ubezpieczenia samochodu AC OC Mława Ubezpieczenia Domów i mieszkań Mława Ubezpieczenia Zdrowotne i życiowe Mława Ubezpieczenia w biznesie Mława
Ubezpieczenie domu Mława

OFERTA

Księgowość

Usługi księgowe Mława
Ubezpieczenia

ubezpieczenia samochodu, domu, mieszkania, biznesu Mława
Kredyty

kredyty pozyczki Mława
Szkolenia BHP

bhp szkolenia Mława

Ubezpieczenia, ubezpieczenia mieszkań, ubezpieczenia domów Mława